افتخارات و گواهینامه ها:

1380 : کسب اولین تاییدیه در ساخت مخازن سه جداره اسید از شرکت ITI ، SGS

1381 : بهره برداری از اولین جایگاه موبایل CNG کشور

1382 : واحد نمونه کارآفرین در استان لرستان

1384 : انتخاب به عنوان بهره بردار نمونه جایگاه های CNG از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور (IFCO )

1385 : مدیر برتر تحقیق و توسعهاز طرف وزارت صنایع و معادن

1386 : ثبت اختراع شیرین سازی گاز به شماره گواهینامه 64110

1387 : برگزیده شده به عنوان مدیر نوآور برتر در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن

1387 : لوح سپاس اولین جشنواره ملی به عنوان شرکت خصوصی برگزیده از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری-مدیر برتر در جشنواره ملی خلاقیت و نوآوری

1388 : شرکت خصوصی برگزیده در دومین جشنواره ملی حرکت از طرف کمیسیون یونسکو ایران

1389 : برگزیده شده به عنوان سازمان نوآور برتر سال در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن

1389 : برگزیده هشتمین جشنواره تولید ملی ، افتخار ملی

اخذ تندیس طلایی مدیر برتر و نوآور سال 1387(سال نوآوری و شکوفائی) از طرف وزارت صنایع و معادن

مدیرکارآفرین منتخب حوزه صنعت و دانشگاه از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری در سال 1387

اخذ نشان ویژه تحقیق و توسعه R&D از طرف وزارت صنایع و معادن سال 1388

اخذ تندیس و لوح سپاس بعنوان شرکت خصوصی برگزیده در حوزه صنعت از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

اخد تقدیرنامه از وزارت نفت بعنوان رئیس انجمن صنفی CNG اولین کنفرانس بین المللی CNG سال 1387