تأسیس شرکتهای وابسته به گروه صنعتی البرزگاز
1360 شرکت خدمات فنی و مهندسی ایران کانورژن
1380 شرکت کشت و صنعت گردوبانان البرز
1382 شرکت راهبران توسعه فرآورده‌های گازی نیک کیش
1384 موسسه فرهنگی ورزشی البرزگاز کیش
1389 شرکت راهبران توسعه البرز
1389 موسسه فرآیند توسعه جایگاههای البرزگاز