آینده اتفاق نمی افتد، ساخته می شود

ما با اعتقاد به دانش محوری فعالیتهای صنعتی خود، همواره در پیشبرد این بخش کوشیده ایم. در همین راستا در تجاری سازی ایده و تحقیقات تاکنون موفق به ثبت سه اختراع و احداث سایت شیرین سازی LPG گردیده ایم .

منتظر ایده های شما هستیم .

نقشه راه توسعه و ارتقاء توانمندی‌‌های گروه در دهه 90

1390 – تجاری سازی جایگاههای CNG متوسط در تهران
1391 – پیاده‌ سازی نمونه پایلوت جایگاههای سوخت شهری LPG در یکی از شهرها
1391 – احداث پایانه حمل و نقل
1392 – تجاری سازی جایگاههای متوسط CNG در مراکز استان
1393 – اجرای فاز اول مجهز نمودن خودروها در یکی از شهرها به سیستم LPG
1394 – ارزیابی میل بازار به تکنولوژی گازهای مبرد
1395 – اجرای فاز نیمه صنعتی تولید گازهای مبرد
1396 – تدوین استانداردهای گازهای مبرد
1397 – تهیه دانش فنی گازهای مبرد
1398 – تهیه نقشه راه گسترش بازار جایگاههای CNG و LPG
1399 – بهره‌برداری از تأسیسات گاز