بهره برداری از جایگاههای عرضه گاز طبیعی CNG

طراحي و ساخت جايگاههاي .CNG

طراحي ، اجرا و تدارك كالاي ايستگاههاي CNG و تجيهزات مربوطه و امنیتی و حفاظتی 

CNG جایگاه های سلمان فارسی و ابن باویه عملیاتی شد